Meierijstad

Conceptverslag van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 17 februari 2020

Aanwezig: 41 personen Afmelding ontvangen van: Martien van den Bergh, Jo de Bie, Wilhelmien van den Elsen, Mieke van de Klok, Mees van der Starre en Annelies Weterings.

1. Opening
Voorzitter Bea van Grinsven opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom.

2. Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 18 februari 2019
Het verslag was toegevoegd als bijlage bij de uitnodiging en werd vastgesteld.

3. Jaarverslag 2019 van G&B afdeling Meierijstad
Secretaris Ruud van de Hoef las het jaarverslag 2019 voor. In dit jaarverslag is ook het jaarverslag van de tuinclub opgenomen. Dit onderdeel is geschreven door Annelies Weterings, de secretaris van de tuinclub. Dit jaarverslag is te lezen op onze website en geeft een goed beeld van alle activiteiten die door onze afdeling georganiseerd worden. Het bestuur bedankt de leden van de tuinclubcommissie voor hun inzet! Door het gebruik van een beamer konden er foto’s getoond worden van alle activiteiten.

4. Financieel verslag
Penningmeester Jan Brokx presenteerde de exploitatierekening 2019. Ditmaal geen papieren versie voor de leden maar een presentatie op groot scherm. Ook dit jaar kan onze afdeling het jaar positief afsluiten. Door de groei van het ledenaantal kon onze afdeling een extra bonus incasseren. De conclusie is dat onze afdeling er financieel goed voor staat. Namens de kascontrolecommissie verklaarde mevr. C. Mackenbach dat de cijfers zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. Aan de penningmeester werd decharge verleend.

5. Benoeming kascontrolecommissie voor het jaar 2020
Mevr. J. van Geel blijft lid van de kascontrolecommissie. Mevr. C. Mackenbach treedt af. Het bestuur bedankt haar voor haar werkzaamheden in de afgelopen twee jaar. Als nieuw lid wordt benoemd mevr. van Gessel

6. Benoeming bestuursleden
Er zijn geen aftredende bestuursleden. Onze afdeling is op zoek naar een (algemeen) bestuurslid bloemschikken die als taak heeft het coördineren van de bloemschikactiviteiten van onze afdeling. Belangstellenden voor deze vacature kunnen zich melden bij onze voorzitter, Bea van Grinsven.

7. Voorstel i.v.m. de nationale tuinweek: het organiseren van een plantenfestijn op 13 juni
Onze afdeling wil op 13 juni een plantenfestijn organiseren. Dit is een soort miniplantenbeurs met kramen waarin planten en aan planten gerelateerde artikelen verkocht worden door voornamelijk hobbykwekers. Het plantenfestijn wordt gehouden in de tuin van onze voorzitter Bea van Grinsven. De toegang is gratis. Een en ander moet nog verder uitgewerkt worden. Zodra er meer bekend is, worden alle leden van onze afdeling geïnformeerd.

8. Mededelingen door de voorzitter
-Bloemschikken Na een langdurige verbouwing van Intratuin gaan we weer van start met een nieuwe voorjaarscursus bloemschikken. De cursus start op donderdag 20 februari.
-Inspiratiedag bloemschikken Op 21 maart wordt er een inspriratiedag georganiseerd door Groei&Bloei. Er mogen twee leden van onze afdeling deelnemen. Belangstellenden kunnen zich melden bij onze voorzitter.
-Actie bij Intratuin Op zaterdag 28 maart organiseert onze afdeling samen met Intratuin Veghel de actie ‘Tegel eruit, plant erin’.
-Opentuinestafette Oost Brabant Ook dit jaar neemt onze afdeling deel aan de opentuinestafette Oost Brabant. Op zondag 23 augustus zijn er 5 tuinen te bezoeken. Nadere informatie volgt nog.

9 Inventarisatie van voorstellen voor het jaarprogramma 2020-2021
Leden die suggesties hebben voor het jaarprogramma kunnen dit melden bij onze voorzitter. Een lid kwam met de suggestie om aandacht te besteden aan moestuinieren. Het bestuur zal deze suggestie meenemen.

10. Huldiging van de jubilarissen, die 25 en 40 jaar lid zijn. (voor 1 januari 2020)
De volgende leden zijn 25 jaar lid:
-Mevrouw G. van Delst -Dhr. M. van der Starre (afmelding van ontvangen)
-Mevrouw H.H. Witte-Princen
Het volgende lid is 40 jaar lid:
-Dhr. H. van der Valk (was helaas niet aanwezig)
De aanwezige jubilarissen werden in de bloemen gezet. Uiteraard staan de foto’s van de jubilarissen op onze website: www.meierijstad.groei.nl  .

11. Rondvraag
-Mevr. Turk vroeg of onze afdeling van Groei & Bloei in de gemeente Schijndel iets kon doen aan het groener maken van de gemeente. Veel voortuinen zien er niet uit. In het verleden heeft onze afdeling in Veghel jaarlijks een voortuinkeuring gedaan met subsidie van de gemeente. Wij zijn hiermee gestopt toen de gemeente de subsidie introk. Gemeente Meierijstad heeft zelf actie ondernomen om Meierijstad groener te maken. De gemeente Meierijstad heeft zich aangesloten bij de stichting Steenbreek en is een zogenaamde Steenbreekgemeente geworden. Het thema van de Stichting Steenbreek voor 2020 is: ‘Samen meer groen in de buurt’. Voor verdere informatie kijk op de website www.operatiesteenbreek.nl  of op www.meierijstad.nl

12. Sluiting officiële gedeelte
De voorzitter dankte iedereen voor de belangstelling en sloot de vergadering.

Na de pauze werd de avond voortgezet met een gezellige bingo met groene prijzen.

Wijbosch, 21 februari 2019
Ruud van de Hoef
Secretaris Groei & Bloei, afdeling Meierijstad