Meierijstad

Verslag van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 23 Februari 2023

Aanwezig: 34 personen

Afmelding ontvangen van: Wilhelmien van den Elzen, Yvonne Kersten, Loes en Rob Haarbosch, Nel Turk, Cita Mackenbach

1. Opening

Voorzitter Bea van Grinsven opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom.

2. Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2022

Het verslag was toegevoegd als bijlage bij de uitnodiging en werd vastgesteld.

3. Jaarverslag 2022 van G&B afdeling Meierijstad

Secretaris Ruud van de Hoef las het jaarverslag voor. In het verslag was het onderdeel commissie tuinclub opgenomen. De voorzitter van de commissie tuinclub Rozannie Peerenboom heeft dit onderdeel voorgelezen. Het bestuur bedankt de leden van de tuinclubcommissie voor hun inzet. Het jaarverslag van de tuinclub is te lezen op onze website.

4. Financieel verslag 2022 van penningmeester Jan Brokx

-presentatie van de exploitatierekening 2022
Penningmeester Jan Brokx presenteerde de exploitatierekening 2022.
Dankzij meevallers in de afgelopen periode hebben we een voor onze leden financieel
aantrekkelijke busreis kunnen organiseren naar de Floriade.
De conclusie is dat Groei&Bloei afdeling Meierijstad er financieel goed voor staat.

-verslag van de kascontrolecommissie en goedkeuring van voornoemde rekening
Mevr. M. van Gessel heeft als lid van de kascontrolecommissie een verklaring voorgelezen.
De kascontrolecommissie heeft geen onregelmatigheden geconstateerd.
De ledenvergadering geeft decharge aan het bestuur van Groei&Bloei afdeling Meierijstad.

-toelichting bij de ontwerpbegroting 2023 en goedkeuring           
De financiële situatie van onze afdeling is zodanig dat een eventueel klein tekort op de begroting in de komende jaren geen probleem oplevert.

5. Benoeming van een nieuwe kascontrolecommissie voor het jaar 2023

Mevr. C. Willemsen blijft lid van de kascontrolecommissie. Mevr. M. van Gessel treedt af. Het bestuur bedankt haar voor haar werkzaamheden. Als nieuw lid wordt benoemd de heer A. Pepers.

6. Benoeming bestuursleden

-Aftredend en herbenoembaar zijn voorzitter Bea van Grinsven en penningmeester Jan Brokx.
Beiden zijn bereid aan te blijven, hetgeen uiteraard positief nieuws is voor onze afdeling.
-Onze afdeling is al geruime tijd op zoek naar een (algemeen) bestuurslid bloemschikken.
Belangstellenden voor deze vacature kunnen zich melden bij onze voorzitter

7. Toelichting op het programma maart-aug. 2023

Een en ander is nog onder voorbehoud. Door de nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gebracht
van het laatste nieuws over ons programma.
-Donderdag 16 maart lezing van Annelies Weterings(het niet alledaagse assortiment en composteren) en Ruud van de Hoef(verwilderingsbollen, effecten van klimaatverandering en Engelse inspiratietuinen) Op onze website kunt u meer vinden over de inhoud van deze lezing.
-Donderdag 20 april lezing van Piet Boersma met 3D beelden over de nationale parken van Amerika. Piet Boersma zorgt zelf voor de 3D brilletjes.
-Donderdag 25 mei Onderwerp nog onbekend
-Zondag 11 juni Plantenmarkt Groei&Bloei afdeling Meierijstad (Gaat alleen door als er voldoende standhouders zijn)
-Zondag 20 augustus: Tuinestafette van onze afdeling
-Mogelijke onderwerpen voor lezingen in het najaar zijn: rozen, vogels in en om de tuin, moestuinieren.

8. Mededelingen door de voorzitter

Er zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bloemschikken. Onze afdeling is benaderd door Hetty Barten en Brigitte van Lanen. Zij willen voor onze afdeling bloemschikavonden organiseren in gemeenschapshuis D’n Brak in Mariaheide. Uiteraard zijn we blij met dit aanbod en we willen starten met twee avonden.
Woensdag 29 maart van 19.30 tot 22.00 uur en woensdag 10 mei van 19.30 tot 22.00 uur.
Op onze website is meer informatie te vinden.

9. Inventarisatie van voorstellen voor het jaarprogramma 2023-2024

Tini van den Berg stelt voor om een fietstocht te organiseren langs een aantal tuinen van leden van onze afdeling. Het gaat dan over tuinen die niet zo geschikt zijn voor de tuinestafette omdat de tuinen qua grootte wat kleiner zijn. Een prima idee, waar het bestuur mee aan de slag gaat.

10. Huldiging van twee jubilarissen
Mevr. B. Lobregt en M. van de Wiel zijn 25 lid van onze vereniging en werden door onze voorzitter Bea van Grinsven in de bloemen gezet. Proficiat!

11. Rondvraag
-Ans Schras had een tip voor een televisieserie ‘The green planet’ NPO 1 zaterdag 25 feb. 19.00 uur.

12. Sluiting officiële gedeelte
De voorzitter dankte iedereen voor de belangstelling en sloot de vergadering.

Na de pauze werd de avond voortgezet met een gezellige bingo met groene prijzen en een drankje

Wijbosch, 26 februari 2023
Ruud van de Hoef Secretaris Groei & Bloei, afdeling Meierijstad