Meierijstad

A.V.G. Afdeling Meierijstad

A.V.G. (Algemene Verordening Gegevensbescherming) afdeling Meierijstad
De landelijke vereniging KMPT/Groei & Bloei heeft een privacy-statement op haar website staan die geldig is voor alle 130 plaatselijke afdelingen. Alles wat voor de afdelingen van belang is, is hierin opgenomen. Voor alle duidelijkheid hebben we de zaken die betrekking hebben op onze afdeling bij elkaar gezet. 

Opslag en verwerking van gegevens 
-Binnen de KMTP/Groei & Bloei plaatselijke verenigingen kunnen uw persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door vrijwilligers die hier, gelet op hun functie, toegang toe moeten hebben. 
-Wij delen uw gegevens niet met derden voor commerciële doeleinden.
-Bij de verwerking van persoonsgegevens zorgen de bestuurs-, commissie-, en werkgroepleden en andere vrijwilligers die uit hoofde van hun functie beschikken over persoonsgegevens er voor dat hun pc en andere technische apparatuur tijdig voorzien wordt van updates en afdoende beschermd is door middel van onder meer anti-virus software.
-Op de website van onze afdeling worden foto’s van personen die deelnemen aan activiteiten van de vereniging geplaatst. De plaatsing van deze beelden op de website, zal ongedaan worden gemaakt, wanneer betrokkene daarom schriftelijk of per e-mail een verzoek indient bij de secretaris van afdeling Meierijstad. 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
-U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Verder heeft u het recht om tegen een verwerking bezwaar te maken en het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt. Een verzoek kunt u indienen per email, voorzien van uw naam en adres. Uw e-mail kunt u richten aan de secretaris van onze afdeling. We zullen eventuele overige vragen over onze verwerking van persoonsgegevens altijd graag beantwoorden. 
-Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).  

Afmeldingen van mailingen
Wanneer u als lid of geïnteresseerde uw e-mailadres heeft achtergelaten, kunt u per e-mail worden geïnformeerd over onze activiteiten. Stelt u daar geen prijs meer op dan kunt u dit aangeven en een e-mail terugsturen met die boodschap.  

Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking en opslag
-Onze afdeling sluit zich aan bij de in het privacy-statement genoemde doeleinden. -KMTP/Groei & Bloei verwerkt uw gegevens op basis van toestemming of op basis van het gerechtvaardigd belang dat KMTP/Groei & Bloei heeft als vereniging. Om als vereniging onze doelstellingen te realiseren zijn persoonlijke gegevens en het gebruik daarvan noodzakelijk. 

Hoe lang we uw persoonlijke gegevens opslaan
Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie, zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Financiële gegevens worden opgeslagen volgens de wettelijke termijnen.  -Indien een bestuurslid, commissielid of werkgroeplid aftreedt, is hij/zij verplicht om de persoonsgegevens die hij/zij van de leden heeft te vernietigen, tenzij de voorzitter hem/haar daarvan ontheffing verleend.