Meierijstad

Verslag Algemene Ledenvergadering 24 maart 2022

Aanwezig: 34 personen

Opmerking: In verband met Corona is de Algemene Ledenvergadering van 2021 niet doorgegaan. In het verslag zijn daarom de stukken van 2020 en 2021 opgenomen.

Afmelding ontvangen van: Tini van den Berg, Martien van den Berg, Gerard van Esch en Cita Mackenbach

1. Opening
Voorzitter Bea van Grinsven opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom. In de afgelopen periode heeft Covid een centrale rol gespeeld. De vergadering is begonnen met één minuut stilte ter nagedachtenis aan degenen die ons sinds de laatste algemene vergadering in 2019 zijn ontvallen.

2. Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 17 februari 2020
Het verslag was toegevoegd als bijlage bij de uitnodiging en werd vastgesteld.

3. Jaarverslag 2020 en 2021van G&B afdeling Meierijstad
Secretaris Ruud van de Hoef las de twee jaarverslagen voor. In beide verslagen was het onderdeel commissie tuinclub opgenomen. De voorzitter van de commissie tuinclub Rozannie Peerenboom heeft dit onderdeel voorgelezen.

Deze jaarverslagen zijn te lezen op onze website. Helaas was het aantal georganiseerde activiteiten in 2020 en 2021 door Corona beperkt.

4. Financieel verslag 2020 en 2021van penningmeester Jan Brokx
-presentatie van de exploitatierekening 2020 en 2021 Penningmeester Jan Brokx presenteerde de exploitatierekening 2020 en 2021. Omdat we door de diverse lockdowns weinig konden organiseren is het vermogen van onze afdeling gestegen, De conclusie is dan ook dat Groei&Bloei afdeling Meierijstad er financieel goed voor staat.
-verslag van de kascontrolecommissie en goedkeuring van voornoemde rekening De kascontrolecommissie heeft als teken van goedkeuring de exploitatierekeningen van 2020 en 2021 ondertekend. Aan de penningmeester werd decharge verleend.
-toelichting bij de ontwerpbegroting 2022 en goedkeuring Door meevallers in de afgelopen periode wordt extra geld gereserveerd voor een busexcursie naar de Floriade. Het bestuur zorgt voor gratis vervoer. Elk lid van Groei&Bloei van de afdeling Meierijstad mag één persoon uitnodigen om mee te gaan.

5. Benoeming van een nieuwe kascontrolecommissie voor het jaar 2022
Mevr. van Gessel blijft lid van de kascontrolecommissie. Mevr. J. van Geel treedt af. Het bestuur bedankt haar voor haar werkzaamheden. Als nieuw lid wordt benoemd mevr. C Willemsen. -2- Meierijstad

6. Benoeming bestuursleden
-Aftredend en herbenoembaar zijn Gerard van Esch en Ruud van de Hoef Beiden zijn bereid aan te blijven, hetgeen uiteraard positief nieuws is voor onze afdeling.
-Onze afdeling is al geruime tijd op zoek naar een (algemeen) bestuurslid bloemschikken. Belangstellenden voor deze vacature kunnen zich melden bij onze voorzitter.

7. Toelichting op het programma maart-aug. 2022
Eindelijk kunnen we weer allerlei activiteiten organiseren. Via de nieuwsbrief worden leden binnenkort op de hoogte gebracht van de volgende activiteiten:
-donderdag 21 april Remco Beuvink vertelt over zijn tuin
-donderdag 5 mei excursie naar de tuin met Rododendrons van Rinus Manders
-donderdag 19 mei Remco Beuvink houdt een lezing over varens
-zondag 12 juni Plantenbeurs bij onze voorzitter Bea van Grinsven
-dinsdag 30 augustus busexcursie naar de Floriade in Aalsmeer

8. Mededelingen door de voorzitter
Er waren geen mededelingen

9. Inventarisatie van voorstellen voor het jaarprogramma 2022-2023
Aan onze leden wordt tijdens de jaarvergadering altijd gevraagd om suggesties aan te leveren voor ons programma. Van deze mogelijkheid werd geen gebruik gemaakt. Uiteraard blijven suggesties welkom.

10. Huldiging van een jubilaris, die 40 jaar lid is. (voor 1 januari 2022)
Helaas was de jubilaris, de heer M. Berlo, niet aanwezig om het mooie boeket in ontvangst te nemen. Eén van de aanwezigen gaat het boeket bij de heer Berlo afgeven, waarvoor onze dank.

11. Rondvraag
-Annelies Weterings vraagt om een extra applausje voor het vele werk van onze webmaster Wil van de Hoef. Aan dit verzoek wordt spontaan gehoor gegeven.
-Ans Schras vraagt of het niet beter is om naar iemand te zoeken die de organisatie van bloemschikken op zich neemt zonder bestuurslid te zijn. De reactie van het bestuur is dat dit ook mogelijk is en ook in het verleden op deze manier is ingevuld.

12. Sluiting officiële gedeelte
De voorzitter dankte iedereen voor de belangstelling en sloot de vergadering.

Na de pauze werd de avond voortgezet met een gezellige bingo met groene prijzen en een drankje

Wijbosch, 26 maart 2022
Ruud van de Hoef Secretaris Groei & Bloei, afdeling Meierijstad.