Meierijstad

Conceptverslag van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 22 Februari 2024

Conceptverslag van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 22 februari 2024

Aanwezig: 34 personen (ondanks code oranje)

Afmelding ontvangen van: R. Haarbosch, G. van Esch, D. van Hooft, H. Versteege,
B. Nimberg, C. Willemsen

1. Opening
Voorzitter Bea van Grinsven opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom.

2. Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 23 februari 2023
Het verslag was toegevoegd als bijlage bij de uitnodiging en werd vastgesteld.

3. Jaarverslag 2023 van G&B afdeling Meierijstad
Secretaris Ruud van de Hoef las het jaarverslag voor. In het verslag was het onderdeel commissie tuinclub opgenomen. De voorzitter van de commissie tuinclub Rozannie Peerenboom heeft dit onderdeel voorgelezen. Het bestuur bedankt de leden van de tuinclubcommissie voor hun inzet.

4. Financieel verslag 2023 van penningmeester Jan Brokx
-presentatie van de exploitatierekening 2023
 Penningmeester Jan Brokx presenteerde de exploitatierekening 2023.
Er zijn dit jaar extra kosten gemaakt voor de bloemschikworkshops. We gaan niet door met het organiseren van de bloemworkshops in Mariaheide omdat de kosten te hoog zijn.
Gezien het bedrag in kas, is de conclusie dat Groei&Bloei afdeling Meierijstad er financieel goed voor staat.
-verslag van de kascontrolecommissie en goedkeuring van voornoemde rekening
 De kascontrolecommissie heeft geen onregelmatigheden geconstateerd.
In de powerpointpresentatie was een door de kascontrolecommissie ondertekende verklaring opgenomen.
De ledenvergadering geeft decharge aan het bestuur van Groei&Bloei afdeling Meierijstad.
-toelichting bij de ontwerpbegroting 2024 en goedkeuring           
 De financiële situatie van onze afdeling is zodanig dat een eventueel klein tekort op de begroting in de komende jaren geen probleem oplevert.

5. Benoeming van een nieuwe kascontrolecommissie voor het jaar 2024
De heer A. Pepers blijft lid van de kascontrolecommissie. Mevr. C. Willemsen treedt af. Het bestuur bedankt haar voor haar werkzaamheden. Als nieuw lid wordt benoemd de heer T. van Megen. Mevr. A. Schras heeft zich opgegeven als reservelid.

6. Benoeming bestuursleden
-Er zijn in 2024 geen bestuursleden aftredend.
-Onze afdeling is al geruime tijd op zoek naar een (algemeen) bestuurslid bloemschikken.
Belangstellenden voor deze vacature kunnen zich melden bij onze voorzitter

7. Toelichting op het programma maart-aug. 2024
-Donderdag 28 maart lezing van Jos Ketelaar over stinzen- en voorjaarsbloeiers.
-Donderdag 25 april lezing van Piet Boersma met 3D beelden over Engelse tuinen. Piet Boersma zorgt zelf voor de 3D   brilletjes.
-Donderdag 23 mei Bloemschikdemonstratie door Ruud van Schie
-Zondag 9 juni Kleine tuinenroute voor tuinen tot 1000 m²
-Zondag 25 augustus: Tuinestafette van onze afdeling
Door de nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gebracht van het laatste nieuws over ons programma.

8. Mededelingen door de voorzitter
Mevr. Lampe-Braun uit Vught is als directeur van Groei&Bloei benoemd en wil graag kennismaken met alle afdelingen. Ze heeft ook groene vingers en heeft o.a. een boek geschreven over moestuinieren. De bedoeling is dat ze op een zaterdag onze afdeling bezoekt Ze wil dan ’s ochtends met een aantal bestuursleden (eventueel aangevuld met leden van onze afdeling) geïnformeerd worden over het functioneren van onze afdeling. In de middag wil ze dan voor onze afdeling een masterclass moestuinieren verzorgen.
Een initiatief waar we als bestuur helemaal achter staan.

9. Inventarisatie van voorstellen voor het jaarprogramma 2023-2024
Er zijn geen voorstellen gedaan. Uiteraard kunnen voorstellen ook later bij onze voorzitter Bea van Grinsven ingediend worden.

10. Huldiging van zes jubilarissen
Mevr. Raaijmakers-De Wit, mevr. Van Hooft, meneer Nimberg en mevr. Versteege zijn 25 lid van onze vereniging en mevr. Louwman en meneer Pepers zijn veertig jaar lid van onze vereniging. De aanwezige jubilarissen werden door onze voorzitter Bea van Grinsven in de bloemen gezet. Proficiat!

11. Rondvraag  
-Marinus van Aarle maakt ons erop attent dat de dahliavereniging in Eerde dit jaar 50 jaar bestaat en dat ze dat in september uitgebreid willen vieren.(o.a. met medewerking van de Nederlandse Dahliavereniging) De dochter van Marinus wil een bloemschikworkshop geven aan leden van onze vereniging.  Een leuk initiatief waar we dankbaar gebruik van willen maken.
-Arnold van Gessel vraagt of de informatie van de lezing van Tini van de Berg over meststoffen op de website is gezet. De informatie staat op de website en is te vinden onder foto’s.
-Albert Pepers vraagt of de andere afdelingen ook een terugloop zien in ledenaantal. Dit is een landelijke trend. Wij hopen dat de bestuurswisseling bij de landelijke Groei&Bloei het tij kan keren.

12. Sluiting officiële gedeelte
De voorzitter dankte iedereen voor de belangstelling en sloot de vergadering.

Na de pauze werd de avond voortgezet met een gezellige bingo met groene prijzen en een drankje

Wijbosch, 25 februari 2024
Ruud van de Hoef
Secretaris Groei & Bloei, afdeling Meierijstad