Meierijstad

Verslag van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 18 februari 2019

1. Opening Voorzitter
Bea van Grinsven opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom. 

2. Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 19 februari 2018
Het verslag was toegevoegd als bijlage bij de uitnodiging en werd vastgesteld. 

3. Jaarverslag 2018 van G&B afdeling Veghel 
Secretaris Ruud van de Hoef las het jaarverslag 2018 voor. Dit jaarverslag is te lezen op onze website en geeft een goed beeld van alle activiteiten die door onze afdeling georganiseerd worden.  

4. Jaarverslag 2018 van de commissie tuinclub
Het jaarverslag van de commissie tuinclub werd door de secretaris van de tuinclub, Annelies Weterings, voorgelezen. Door het gebruik van een beamer konden er foto’s getoond worden van alle activiteiten. Het bestuur bedankt de leden van de tuinclubcommissie voor hun inzet! 

5. Financieel verslag 
Penningmeester Jan Brokx presenteerde de exploitatierekening 2018. Ook dit jaar zijn er een aantal meevallers waardoor onze afdeling het jaar positief kan afsluiten. De conclusie is dat onze afdeling er financieel goed voor staat. Een aantal bezuinigingen uit het verleden kunnen teruggedraaid worden. Zo komt bijvoorbeeld de lezing in januari weer terug.  Namens de kascontrolecommissie las dhr. W. Oosten een verklaring voor. De cijfers zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. Aan de penningmeester werd decharge verleend.   

6. Benoeming kascontrolecommissie voor het jaar 2019
Mevr. C. Mackenbach blijft lid van de kascontrolecommissie.  Dhr. W. Oosten treedt af. Het bestuur bedankt hem voor zijn werkzaamheden in de afgelopen twee jaar. Als nieuw lid wordt benoemd Mevr. J. van Geel. 

7. Benoeming bestuursleden
Er zijn geen aftredende bestuursleden. Onze afdeling is op zoek naar een (algemeen) bestuurslid bloemschikken. Belangstellenden voor deze vacature kunnen zich melden bij onze voorzitter, Bea van Grinsven. 

8. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) afdeling Meierijstad
Secretaris Ruud van de Hoef gaf een korte toelichting. De belangrijkste punten zijn: -Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld voor commerciële doeleinden. -We werken met ‘veilige’ computers. -Als leden bezwaar maken tegen bepaalde foto’s op de website, worden deze foto’s verwijderd. -Alle leden mogen de eigen persoonsgevens, die onze afdeling bezit, inzien.   Voor het volledige AVG-verhaal verwijzen we graag naar het privacy statement van Groei&Bloei en de AVG verklaring van afdeling Meierijstad. Beiden zijn terug te vinden op onze website. Het is niet nodig dat alle leden de AVG-verklaring ondertekenen. Het instellen van een wachtwoord om de website van onze afdeling te bezoeken, is praktisch niet realiseerbaar en ook onwenselijk. De websites van alle afdelingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.  Het document AVG afdeling Meierijstad moet formeel worden vastgesteld.  Het reglement wordt bij acclamatie vastgesteld.  

9. Mededelingen door de voorzitter
Gardenista Er zijn nog een paar plaatsen in de bus beschikbaar voor onze excursie op 16 mei.. Deelnemers die zich al opgegeven hebben worden verzocht het verschuldigde bedrag over te maken naar onze penningmeester. Voor verdere informatie zie de website van onze afdeling.  

Bloemschikken Door organisatorische problemen bij Intratuin kan de voorjaarscursus bloemschikken niet doorgaan. De volgende bloemschikcursus wordt in het najaar gegeven. 

Actie bij Intratuin Op zaterdag 23 maart organiseert onze afdeling samen met Intratuin Veghel de actie ‘Tegel eruit, plant erin’. Leden die op deze dag mee willen helpen worden verzocht om dit bij onze voorzitter te melden.  

De nationale tuinweek (8 t/m 16 juni 2019)  -Op dit moment denken we aan het houden van een stekkenmarkt, of het bezoek aan een stekkenkwekerij. 

-Suggesties van leden zijn uiteraard welkom. 

10 Inventarisatie van voorstellen voor het jaarprogramma 2019-2020 
die suggesties hebben voor het jaarprogramma kunnen dit melden bij onze voorzitter

11. Huldiging van de jubilarissen, die 25 en 50 jaar lid zijn. (voor 1 januari 2019)
De volgende leden zijn 25 jaar lid:
-Mevrouw Angenent was door ziekte verhinderd
-Mevrouw M. van de Klok -Mevrouw van Heeswijk was verhinderd
-Dhr W. Oosten
Dit jaar een bijzonder jubileum van Rozannie Peerenboom, die 50 jaar lid is van Groei&Bloei.
Voorzitter Bea van Grinsven prees de vele verdiensten van Rozannie voor onze afdeling en reikte een oorkonde met bijbehorende speldje uit en ook nog een mooi groen cadeau.   
Alle aanwezige jubilarissen werden in de bloemen gezet. De afwezige jubilarissen krijgen de bloemen op een later tijdstip. 

12. Rondvraag 
-Mevr. Van der Zanden vroeg of je lid moet zijn van Groei&Bloei om lid te kunnen worden van de tuinclub. Dat is inderdaad het geval. Zonder lidmaatschap van Groei&Bloei kan men geen lid worden van de tuinclub.  

13. Sluiting officiële gedeelte
De voorzitter dankte iedereen voor de belangstelling en sloot de vergadering. 

Na de pauze werd de avond voortgezet met een gezellige bingo met groene prijzen, een drankje en lekkere hapjes.  

Wijbosch, 21 februari 2019 
Ruud van de Hoef 
Secretaris Groei & Bloei, afdeling Meierijstad 

terug naar boven