Meierijstad

Verslag van de algemene ledenvergadering van 19-2-2018

Verslag van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 19 februari 2018

Aanwezig: bijna 50 personen 

1. Opening
Voorzitter Bea van Grinsven opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom op de nieuwe locatie.

2. Goedkeuringvan het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 februari 2017
Het verslag lag ter inzage op tafel en werd goedgekeurd.

3. Jaarverslag 2017
Secretaris Ruud van de Hoef las het jaarverslag 2017 voor. Het jaarverslag van de commissie tuinclub is zoals gebruikelijk aangeleverd door Annelies Weterings, secretaris van de tuinclub. Het bestuur bedankt de leden van de tuinclubcommissie voor hun inzet!

4. Financieel verslag
Penningmeester Jan Brokx presenteerde de exploitatierekening 2017. Vooral door de lage algemene uitgaven wist onze afdeling de jaarrekening af te sluiten met een overschot van € 266,-  De begroting van 2018 wijkt niet wezenlijk af van de begroting van 2017. Onze reserves van ± € 12.000,- zijn ruim voldoende voor een vereniging van onze grootte.
Namens de kascontrolecommissie las mevr. J. van Geel een verklaring voor. De cijfers zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. Aan de penningmeester werd decharge verleend.

5. Benoeming kascontrolecommissie voor het jaar 2018

Dhr. W. Oosten blijft lid. Mevr. J. van Geel trad af. Het bestuur bedankt haar voor haar werkzaamheden in de afgelopen twee jaar. Als nieuw lid werd mevr. C. Mackenbach benoemd.

6. Benoeming bestuursleden

Bea van Grinsven(voorzitter) en Jan Brokx(penningmeester) zijn aftredend en herbenoembaar.
Beiden zijn bereid aan te blijven, hetgeen uiteraard positief nieuws is voor onze afdeling.
Voorzitter Bea van Grinsven legde uit dat we sinds het overlijden van Mien Verhoeven op zoek zijn naar een algemeen bestuurslid, die zorg gaat dragen voor het onderdeel bloemschikken.
Belangstellenden voor deze vacature kunnen zich melden bij onze voorzitter.

7. Mededelingen door de voorzitter
Bloemschikken
De workshop bloemschikken op 21 maart wordt niet gegeven door Lotte van Dijck. Dit heeft verband met haar nieuwe baan op de Noordkade. In principe gaat de workshop gewoon door.
Mogelijk wordt deze gegeven door Lianne van de Tillaart. De groep deelnemers wordt op 26 maart in tweeën gedeeld. In de pauze konden de deelnemers opgeven of ze om half twee of om half vier wilden starten. (Duur per workshop 1 ½ uur) Voor actuele informatie is het verstandig om onze website te raadplegen. De workshop bloemschikken van 21 mei blijkt op tweede Pinksterdag te vallen. Deze workshop komt te vervallen.
Marinus van Aarle van Dahliavereniging ‘De Pompon’ stelt voor om in augustus een bloemworkshop te geven op het terrein van de Dahliavereniging.  Op dit voorstel komen we graag nog terug.

Opentuinestafette Oost Brabant
Onze afdeling neemt dit jaar weer deel aan de opentuinestafette Oost Brabant.
Op 19 augustus zijn de deelnemende tuinen van 11.00 uur tot 17.00 uur gratis te bezoeken.
Leden die mee willen doen kunnen zich voor 1 april bij de voorzitter melden.

Actie bij Intratuin
Op zaterdag 23 juni organiseert onze afdeling samen met Intratuin Veghel de actie ‘Tegel eruit, plant erin’. Leden die op deze dag mee willen helpen worden verzocht om dit bij onze voorzitter te melden.

Nationale tuinweek
De nationale tuinweek wordt dit jaar gehouden van 9 t/m 17 juni. De actie bij Intratuin is dit jaar niet gekoppeld aan de nationale tuinweek. Onze afdeling is van plan om op 17 juni(vaderdag) een kraam te huren op de Veghelse markt. Vooral ledenwerving staat centraal.

Suggesties van leden voor de nationale tuinweek zijn altijd welkom.

Groenmoesmarkt
Op 18 maart wordt weer de jaarlijkse Groenmoesmarkt gehouden in Boekel. Een evenement dat zeker de moeite waard is. Verdere informatie is te vinden op onze website.

Website
De website is een steeds belangrijkere bron van informatie. Het is ook interessant om eens naar het aanbod van andere afdelingen te kijken.

Busreis
De busreis wordt dit jaar gehouden op zaterdag 11 augustus.

8. Huldiging van de jubilarissen, die 25 en 40 jaar lid zijn. (voor 1 januari 2018)

De voorzitter betreurt het dat in de jaaragenda twee jubilarissen ontbreken. De correcte lijst is op de website geplaatst.
De volgende jubilarissen werden in de bloemen gezet:

-hr. van de Rijt (25 jaar lid)

-mevr. Weterings (25 jaar lid)

-mevr. Vissers (25 jaar lid)

-mevr. Mackenbach (25 jaar lid)

-mevr. Rath-Simons (40 jaar lid)

9. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt

10. Sluiting officiële gedeelte
De voorzitter dankte iedereen voor de belangstelling en sloot de vergadering
Na de pauze werd de avond voortgezet met een gezellige bingo met groene prijzen.
 

Wijbosch, 21 februari 2018

Ruud van de Hoef

Secretaris Groei & Bloei, afdeling Meierijstad

terug naar boven