Activiteiten & Actueel

Verslag van de algemene ledenvergadering van KMTP/Groei & Bloei afd. Meierijstad van 20 febr. 2017 (voorlopig*)

* Dit verslag moet nog door de leden goedgekeurd worden op de Algemene ledenvergadering van 2018.

Aanwezig: bijna 50 leden

Opening

Voorzitter Bea van Grinsven opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom.

Ze vervolgde met een ‘in memoriam’ van ons bestuurslid Mien Verhoeven, die op 19 januari j.l. is overleden. Zij roemde de bloemschikkwaliteiten van Mien, die meer dan 25 jaar lid van ons bestuur is geweest. Zij was een natuurtalent.

Goedkeuring verslag

Het verslag van de algemene ledenvergadering van 22 februari 2016 lag ter inzage en werd goedgekeurd.

Jaarverslag 2016

Aftredend secretaris Piet Hol las het jaarverslag 2016 voor. Het gedeelte over de tuinclub was, zoals gebruikelijk, aangeleverd door Annelies Weterings, secretaris van de tuinclub. Weer een jaar vol activiteiten.

Financieel verslag

Penningmeester Jan Brokx presenteerde de exploitatierekening 2016. Doordat er bezuinigd is en door enkele meevallers (o.a. lagere kosten maandactiviteiten, lagere kosten jaaragenda, minder uitgaven tuinclub, opbrengst Rabo Clubkas Campagne ) is het begrote te kort in 2016 van €335,-  omgezet in een overschot van €522.- De begroting van 2017 wijkt niet wezenlijk af van de jaarrekening 2016. Onze reserves van ± €12000,- zijn ruim voldoende voor een vereniging van onze grootte.

Rozannie Peerenboom, voorzitter van de tuinclub, stelde een vraag over de financiën van de tuinclub, die door de penningmeester afdoende werd beantwoord.

Mevr. Margreet Zwetsloot merkt op dat de bestuurskosten van de tuinclub maar €1.- bedragen. De penningmeester noemt het een symbolisch bedrag, want de bestuursleden brengen geen kosten in rekening. Mevr. Zwetsloot vindt dat een compliment waard.

Namens de kascontrolecommissie las mevr. C. Mackenbach een verklaring voor. De cijfers zijn gecontroleerd en accoord bevonden. Aan de penningmeester werd decharge verleend.

Benoeming kascontrolecommissie

Mevr. J. van Geel blijft lid. Mevr. C. Mackenbach trad af. Zij werd bedankt voor haar werkzaamheden in de afgelopen twee jaar. Als nieuw lid werd dhr. W. Oosten benoemd.

Benoeming bestuursleden

Gerard van Esch is aftredend en herbenoembaar. Hij is bereid aan te blijven. Daar is de afdeling erg blij mee, want Gerard is een man van de praktijk, zeer deskundig en altijd bereid vragen van leden te beantwoorden. Omdat hij 25 jaar lid van het bestuur is kreeg hij een attentie.

Secretaris Piet Hol is aftredend en niet herbenoembaar. De voorzitter sprak een dankwoord uit voor zijn werkzaamheden in de afgelopen 10 jaar en overhandigde een attentie.

De nieuwe secretaris Ruud van de Hoef stelde zich aan de leden voor en noemde 3 redenen waarom hij bereid is deze functie te aanvaarden. Hij is al vele jaren een trouw lid van Groei & Bloei en heeft er zin in. Een van zijn eerste activiteiten zal zijn de naam van onze afdeling Groei & Bloei Veghel e.o. te veranderen in Groei & Bloei afdeling Meierijstad.

Webmaster

Webmaster Jac van der Vorst stopt met zijn werkzaamheden. De voorzitter dankte hem voor 8 jaar webmasterschap. Hij was onze eerste webmaster en heeft de website van onze afdeling destijds opgezet. Jac sprak zijn vertrouwen uit in zijn opvolgster en wenste haar succes. Ook hij kreeg een attentie. De nieuwe webmaster Wil van de Hoef, echtgenote van de nieuwe secretaris, stelde zich voor en legde uit welke veranderingen zij al op de website in gang gezet heeft, zoals o.a. een handige app en een kinderpagina. Ook zij heeft er zin in.

Nationale Tuinweek 10 t/m 18 juni 2017

Op zaterdag 11 juni doen we bij Intratuin weer mee aan de actie ‘Tegel er uit Plant er in’. Bep van der Zanden en Emmy van den Boogaard zullen de stand ‘bemannen’. Zij zoeken nog versterking. Rozannie is verhinderd. Suggesties voor een tweede activiteit in die week zijn welkom.

Mededelingen door de voorzitter

*Zoals reeds vermeld wordt de nieuwe naam van onze afdeling ‘Meierijstad’.

*In de jaaragenda staat op 22 mei een workshop bloemschikken door Mien Verhoeven gepland. Die zal toch doorgaan en gegeven worden door Lotte van Dijk in ontmoetingscentrum Ter Aa in Erp. Je kunt je er voor opgeven bij de voorzitter. Degenen, die zich al opgegeven hadden moeten zich opnieuw melden.

*In ons rayon Oost en Midden Brabant worden gezamenlijk Open Tuinendagen georganiseerd in estafettevorm naar Gronings voorbeeld. Elke afdeling organiseert in een bepaald weekend een Open Tuinendag. Veghel op zaterdag/zondag 16/17 september. Wie zijn/haar tuin in dat weekend wil open stellen moet zich melden bij de voorzitter. Er komt een gezamenlijke brochure. Onze leden kunnen dus ook bij andere afdelingen tuinen gaan bekijken.

*Op zaterdag 1 april is er in de tuin van de voorzitter (Doornhoek 3) een praktijkmorgen snoeien als vervolg op de lezing van Gerard van Esch en Gertjan Schonenberg van

21 november. Aanmelden hoeft niet. Aanvang 9.30 uur. Handschoenen en snoeischaar meebrengen.

*Op zondag 19 maart is er in het streekbelevingscentrum aan de Liempdseweg 31 een groenmoesmarkt over o.a. eerlijk voedsel. Groei & Bloei staat er ook met een stand. Zie www.groenmoes.nl

*Brieven worden voortaan niet meer per post verstuurd maar per mail. Als we uw mailadres nog niet hebben geef dat dan door. Wie bezwaar heeft tegen deze werkwijze en nog graag per post zijn/haar brieven wil ontvangen moet dat bij de voorzitter melden.

Inventarisatie voorstellen jaarprogramma 2017/2018

Suggesties zijn welkom. Denk aan de suggestie uit de jaarvergadering van 2016, het bezoek aan de Meulenwieltuin van de familie Van de Wiel in Best. Dat was een groot succes.

Huldiging jubilaris

Mevr. Dobbelsteen uit Heeswijk Dinther is 25 jaar lid van onze afdeling. Zij was niet aanwezig. Mevr. Corrie Versluis zal haar thuis een bloemetje overhandigen.

Rondvraag

*Bert Raaijmakers merkt op dat er richting Sint Oedenrode best meer reclame voor onze afdeling gemaakt mag worden. De nieuwe secretaris Ruud van de Hoef heeft daar al over nagedacht en gaat onze activiteiten ook publiceren in de weekbladen in Schijndel en Sint Oedenrode.

*Bert wijst er ook op dat Zijtaart in het Middelpunt van de gemeente Meierijstad ligt en over een prachtige vergaderlocatie, het Klooster, beschikt. De huur en de consumpties zijn niet al te duur.

Sluiting officiële gedeelte

De voorzitter dankte iedereen voor de belangstelling en sloot de vergadering.

Na de pauze werd de avond voortgezet met een gezellige bingo met mooie groene prijzen.

Veghel 22 februari 2017

Piet Hol,

Aftredend secretaris KMTP/Groei & Bloei, afdeling Meierijstad

meer
Stadhuisplein 7
5461 KN Veghel
20
Jan
Over doorzonbomen en…
17
Jan
Start